loading...

Regulamin

 

 

 

REGULAMIN POLANDbyLOCALS

Terms and Condition PolandbyLocals.com

 

Oferta firmy PolandbyLocals skierowana jest do wszystkich, którzy pragną poznać Polskę oczyma lokalnych mieszkańców.

Jesteśmy grupą przewodników lokalnych, pasjonatów z różnych dziedzin życia, którzy zmęczeni masową i komercyjną turystyką postanowili stworzyć firmę umożliwiającą turystą z naszego kraju jak i przybywającym coraz liczniej do Polski obcokrajowcom poznanie miejsc poza tak zwanym utartym szlakiem. Zaliczyć do tego możemy, oprócz tras krajoznawczo-poznawczych, doświadczenia kulinarne, aktywność ruchową, promowanie nowych trendów turystycznych i kulinarnych, szkolenia i udział w warsztatach tematycznych.

Firma PolandbyLocals jest firmą przewodnicką. Nie działamy w sferze imprez turystycznych, biura podróży oraz pośrednictwa w ruchu turystycznym. Zarezerwowanie wycieczki na naszej stronie oznacza, iż jeden z naszych lokalnych przewodników zabierze Państwa na wybraną i opłaconą usługę. Na chwilę obecną firma działa wyłącznie na rynku Trójmiejskim i planuje rozwinąć swoje usługi na całą Polskę.

 

Artykuł 1

 Definicje

 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 

 1. Serwis – portal internetowy, na którym publikowane są informacje handlowe dotyczące świadczonych przez PolandbyLocals usług, funkcjonujący pod adresem internetowym polandbylocals.com oraz pod adresem email: contact@polandbylocals.com, prowadzony przez PolandbyLocals.
 2. PolandbyLocals Spółka z ograniczoną odpowiedzialności, NI: 5862325079, Gdynia 81-461 ul. Powstania Wielkopolskiego 17  lub jej następca prawny. PolandbyLocals świadczy usługi przewodnickie na rzecz Uczestników.
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, posiadająca dostęp do publikowanych za pomocą Serwisu informacji handlowych dotyczących świadczonych przez PolandbyLocals usług. Poprzez złożenie Oferty Użytkownik może doprowadzić do zawarcia Umowy, bez względu na to czy działa we własnym imieniu czy w imieniu i na rzecz osób trzecich.
 4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,  jak również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego korzystająca z usług świadczonych przez PolandbyLocals.
 5. Oferta – oświadczenie woli złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w sposób opisany w treści niniejszego regulaminu. Zaakceptowanie Oferty przez PolandbyLocals w ciągu 24 godzin od jej złożenia jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 6. Umowa – umowa sprzedaży usług zawarta pomiędzy PolandbyLocals a Użytkownikiem. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć internetową w formie umowy zawieranej na odległość..
 7. Wycieczka – usługa świadczona przez PolandbyLocals, zróżnicowana programem określonym w informacji handlowej umieszczonej za pośrednictwem Serwisu.
 8. Lokals – pracownik lub inna osoba upoważniona przez PolandbyLocals, realizująca usługę przewodnicką w imieniu PolandbyLocals.

 

Artykuł 2

 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz zasady i warunki wykonywania zawartej pomiędzy Użytkownikiem a PolandbyLocals Umowy.
 2. Za pomocą Serwisu PolandbyLocals publikuje informacje handlowe na temat wykonywanych przez siebie usług. Zamieszczone w Serwisie zdjęcia i opisy świadczonych przez PolandbyLocals usług, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert na zawarcie umowy o świadczenie tych usług w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może złożyć Ofertę rezerwacji usług świadczonych przez PolandbyLocals, a tym samym, po zaakceptowaniu przez PolandbyLocals złożonej przez Użytkownika Oferty, doprowadzić do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a PolandbyLocals

 

Artykuł 3

 Techniczne warunki korzystania z Serwisu

 

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga dysponowania przez Użytkownika urządzeniem z dostępem do Internetu, wyposażonym w oprogramowanie służące do przeglądania i korzystania ze stron www, a także z dostępem do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas procesu składania Oferty.
 2. Prawidłowe funkcjonowanie Serwisu wymaga stosowania okresowych przerw technicznych pozwalających na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz wprowadzanie zmian i udoskonaleń systemu informatycznego.
 3. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. Ciasteczka) stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer do zapamiętania informacji o Użytkownikach.
 4. Pliki cookies używane są w celu:

– uwierzytelniania, w tym identyfikacji Użytkownika,

– weryfikacji i rozwoju swojej oferty usług,

– udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników, w szczególności w celu uniknięcia wielokrotnej prezentacji tej samej treści temu samemu Użytkownikowi,

– tworzenia statystyk dla potrzeb PolandbyLocals, w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami,

– na potrzeby serwisu społecznościowego Facebook. Używając przycisku Lubię, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies,

– stosowania reklam displayowych w oparciu o Google Analytics w zakresie usługi remarketingu. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w za pośrednictwem Menedżera preferencji reklam na stronach Google.

 1. Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym.
 2. Usunięcie plików cookies przez Użytkownika może powodować prezentowanie odmiennej treści Serwisu Użytkownikowi, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.
 3. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy przeglądarkę internetową, która jest używana i postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera.

 

Artykuł 4

Zasady korzystania z Serwisu

 

 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych PolandbyLocals.
 2. Bez zgody PolandbyLocals niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie żadnych informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu i wykonywaniem Umowy, w szczególności zaś: rozwiązań technologicznych i technicznych Serwisu, know-how Serwisu oraz usług świadczonych przez PolandbyLocals.
 3. Wszelkie dane i treści dostarczone przez Użytkowników na adres Serwisu, pracownikom Serwisu lub przy pomocy Serwisu nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez PolandbyLocals na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu.
 5. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

Artykuł 5

 Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a PolandbyLocals

 

 1. Użytkownik dokonuje wyboru Wycieczki poprzez wybranie odpowiedniego terminu oraz podanie wszystkich wymaganych danych, w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru konktaktowego, adresu e-mail oraz informacji niezbędnych do przygotowania danej Wycieczki przez PolandbyLocals. Złożenie Oferty następuje poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji, dostępnych przy każdej z Wycieczek i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania Oferty. W procesie składania Oferty Użytkownik ma możliwość zaakceptowania treści Regulaminu i wyrażenia zgody na stosowanie Regulaminu. Brak akceptacji treści Regulaminu i wyrażenia zgody na jego stosowanie powoduje, że nie jest możliwe złożenie Oferty za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu Oferty pełnych i prawdziwych danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie składać Ofert w sposób lekkomyślny, omyłkowo lub też bez zapoznania się z konsekwencjami składania Oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
 4. Przyjęcie lub odrzucenie przez PolandbyLocals złożonej Oferty następuje do 24 godzin od chwili wysłania formularza Oferty.
 5. W przypadku odrzucenia Oferty, Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie poprzez wiadomość e-mail z oświadczeniem o odrzuceniu Oferty wysłaną nie później niż do 24 godzin od chwili wysłania formularza Oferty, na adres e-mail podany w procesie składania Oferty. Brak odpowiedzi na złożoną Ofertę w przeciągu 24 godzin od chwili wysłania formularza Oferty oznacza akceptację złożonej przez użytkownika Oferty i tym samym zawarcie Umowy.
 6. PolandbyLocals zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Oferty bez podawania przyczyn. W przypadku odmowy przyjęcia Oferty, na rzecz Użytkownika w ciągu 3 dni zostaje zwrócone całość wpłaconych przez niego środków finansowych.
 7. Przyjęcie Oferty przez PolandbyLocals stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy w myśl art. 21 ustawy o prawach konsumenta.
 8. Użytkownik składając Ofertę przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny za Wycieczkę za wszystkie osoby na które opiewa Oferta. Jest także odpowiedzialny za informowanie pozostałych osób o wszystkich szczegółach dotyczących Wycieczki.
 9. Zawarcie przez Użytkownika Umowy z PolandbyLocals jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie środkami komunikacji informacji systemowych oraz wiadomości od
 10. Użytkownik w momencie złożenia Oferty wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez PolandbyLocals oraz na przetwarzanie ich w przyszłości, przez następców prawnych PolandbyLocals. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.
 11. W przypadku złożenia tożsamych pod względem terminu i rodzaju Wycieczki Ofert przez kilku Użytkowników PolandbyLocals zastrzega sobie prawo łączenia grup w jedną większą. Użytkownik przy złożeniu Oferty ma prawo zastrzec, iż nie życzy sobie uczestniczenia w Wycieczce opiewającej na większą liczbę osób niż to zostało zaznaczone w Ofercie. W takim wypadku oraz gdy program danej Wycieczki nie pozwala na zwiększenie liczby Uczestników, PolandbyLocals nie ma prawa łączenia grup Uczestników.

 

Artykuł 7

Płatności

 

 1. Każda z publikowanych w Serwisie Wycieczek zawiera informacje dotyczące ceny usługi. Podane ceny są cenami brutto.
 2. Za świadczone przez PolandbyLocals usługi możliwe są dwie metody płatności ceny, to jest:
 3. a) płatność całości kwoty należnej PolandbyLocals tytułem ceny za Wycieczkę w momencie składania Oferty za pośrednictwem Serwisu,
 4. b) płatność zaliczki na poczet kwoty należnej PolandbyLocals tytułem ceny za Wycieczkę w wysokości 20% ceny w momencie składania Oferty, za pośrednictwem Serwisu oraz pozostałej do zapłaty części ceny gotówką Lokalsowi w momencie rozpoczęcia Wycieczki
 5. Wszystkie płatności wykonywane za pośrednictwem Serwisu są obsługiwane przez serwis PayPal. Aby zrealizować płatność Użytkownik musi posiadać ważne konto na tej platformie.
 6. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek PolandbyLocals lub serwisu PayPal, Oferta nie jest uznawana za złożoną, stąd też Umowa nie zostaje zawarta. W takiej sytuacji Użytkownik może powtórnie złożyć Ofertę.
 7. PolandbyLocals nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat za korzystanie z Serwisu.
 8. Płatności można dokonywać w Euro i Złotych Polskich.

 

Artykuł 6

 Warunki I zasady wykonywania Umowy

 1. Wszystkie podane przez PolandbyLocals godziny poszczególnych atrakcji są przybliżone i mogą ulec zmianie.
 2. Uczestnikom nie przysługuje zwrot równowartości świadczeń i usług, których nie wykorzystali w trakcie trwania Wycieczki z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 3. PolandbyLocals nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, gdy zostało ono spowodowane działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem podmiotów nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo jeżeli nie wykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane było siłą wyższą.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek I zaleceń PolandbyLocals oraz do przestrzegania programu Wycieczki.
 5. Uczestnik w czasie trwania Wycieczki zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, przepisó I regulaminów obowiązujących w zwiedzanych obiektach i środkach lokomocji. PolandbyLocals nie odpowiada za powyższe naruszenia Uczestników.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do pełnego pokrycia kosztów wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania Wycieczki, w miejscu ich powstania. Za szkody wyrządzone podczas w Wycieczki przez osoby małoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 7. PolandbyLocals zastrzega sobie prawo usunięcia z Wycieczki Uczestnika niepełnoletniego w przypadku spożywania przez niego alkoholu, używek, środków odurzających, palenia tytoniu, jak również wybryków chuligańskich oraz innych zachowań powodujących utrudnienia w przebiegu Wycieczki.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie oraz nagrywanie materiałów video z jego udziałem oraz wykorzystywanie tych materiałów w promocji Serwisu.

 

Artykuł 7

Odstąpienie od Umowy I rezygnacja z Wycieczki

 

 1. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn.
 2. O wszystkich istotnych zmianach warunków Umowy PolandbyLocals ma obowiązek powiadomić Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu informacji na ten temat. Użytkownik powinien niezwłocznie po otrzymaniu informacji w tym zakresie poinformować PolandbyLocals za pomocą wiadomości e-mail jeżeli nie przyjmuje proponowanej zmiany i odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy nie ma on obowiązku zapłaty kary umownej. Brak odpowiedzi Użytkownika w terminie ? dni oznacza przyjęcie przez Użytkownika nowych warunków Umowy.
 3. Użytkownik może zrezygnować z Wycieczki z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. Za datę rezygnacji przyjmuje się wówczas dzień wpływu oświadczenia o rezygnacji na adres e-mail: contact@polandbylocals.com.
 4. Jeżeli Użytkownik zrezygnuje z Wycieczki z przyczyn nieleżących po stronie PolandbyLocals,
 5. a) w przypadku wpłaty całej ceny Wycieczki, PolandbyLocals potrąca z jej ceny:

– opłatę w wysokości 50% ceny Wycieczki przy rezygnacji w terminie pomiędzy 14 a 7 dniem przed planowanym rozpoczęciem Wycieczki,

– opłatę w wysokości 100% ceny Wycieczki w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Wycieczki.

 1. b) w przypadku wpłaty zaliczki na poczet ceny Wycieczki, PolandbyLocals potrąca z jej ceny opłatę w wysokości 20% ceny Wycieczki przy rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Wycieczki.
 2. Zwrotu uiszczonej przez Użytkownika ceny lub części ceny po odliczeniu kwot potrąconych zgodnie z punktem 4 Rozdziału 7 niniejszego regulaminu PolandbyLocals dokonuje w terminie 3 dni, od dnia rezygnacji przez Użytkownika z Umowy. Od zwracanych kwot nie należą się Użytkownikowi odsetki.

 

Artykuł 8

Polityka prywatności

 

 1. PolandbyLocals pełni rolę Administratora danych osobowych w stosunku do danych osobowych podanych przez Użytkownika.
 2. Podane przez Użytkownika dane osobowe PolandbyLocals gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. Polandby Locals zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. PolandbyLocals będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika jedynie w celu realizacji Umowy.
 4. Priorytetem PolandbyLocals jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Uczestnika.
 5. Dane osobowe Uczestnika mogą być powierzone przez PolandbyLocals podmiotom trzecim, które na jego zlecenie wykonują zadania związane z realizacją Umowy.

 

Artykuł 9

Kontakt i postępowanie reklamacyjne

 

 1. Uczestnik może kontaktować się z PolandbyLocals w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu w formie:
 1. Użytkownik może złożyć reklamację do PolandbyLocals, za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie Serwisu.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji PolandbyLocals zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Bezskuteczny upływ terminu może spowodować oddalenie reklamacji. Czynność wezwania Użytkownika do uzupełnienia reklamacji przerywa bieg terminu do jej rozpatrzenia.
 3. PolandbyLocals rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że PolandbyLocals może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 3 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany przez Użytkownika w procesie składania Oferty.
 5. PolandbyLocals zobowiązuje się do zwrotu kwot świadczeń lub usług uznanych w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia i uznania reklamacji.

 

Artykuł 10

 Zmiany Regulaminu

 

 1. PolandbyLocals zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu i uruchomienia nowej wersji Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami a PolandbyLocals przed dniem wejścia w życie regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.
 3. Wszelkie prawa wynikające z niniejszego regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym PolandbyLocals.

 

Artykuł 11

Spory

 

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PolandbyLocal na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby PolandbyLocals.

 

Artykuł 12

Ważność

 

Jeżeli jedno z postanowień niniejszego regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.